สายด่วนตรวจสอบวัตถุอันตราย
   สารเคมีที่ค้นพบ

อยู่ใน พรบ./ประกาศ ของ>> 

[ - ] อุตสาหกรรม
   Aluminium  [ - ]
CAS Number :   7429-90-5
Class :    4.3   [สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ]
UN Number :    1396 
หมวด : 26
   สารที่ทำปฏิกิริยาว่องไวกับน้ำ เกิดก๊าชไวไฟ (เป็นพิษเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ ระยะอันตราย 0.5-10 กม. ใต้ลม)

 
>  Aluminum 
>  Aluminum dehydrated 
>  Aluminum, molten 
>  Aluminum powder, pyrophoric 
>  ALUMINUM POWDER 
>  Metana aluminum paste
ขณะนี้ยังไม่เป็นวัตถุอันตราย
ในการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสหกรรม
เรื่อง
 บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

 หมายเหตุ :    วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ถูกควบคุมตามกลุ่มสารหรือ ตามคุณสมบัติ จึงไม่สามารถใช้ระบบนี้ตรวจสอบได้ เมื่อระบบแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่เป็นวัตถุอันตราย ในการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอให้ท่านนำข้อมูลรายละเอียดไปติดต่อที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 1. White Oil....
 2. CHLOROFLUOROCARBONS and its substitutions
 3. HYDROFLUOROCARBONS and its substitutions
 4. PERFLUOROCARBONS and its substitutions
 5. ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES)
        อยู่ระหว่างจัดทำ
 ข้อมูลความปลอดภัย(MSDS)  
 คำแนะนำ(SG)
(อ้างอิงคู่มือ การระงับอุบัติภัยจากสารเคมี)
ไทย:
English:    -

  . เลือกค้นหาตาม
  
 . พิมพ์ข้อความที่คาดว่าจะเป็น ตามข้อ
   
 
 

Cop&T