คำแนะนำสำหรับการพิจารณาวัตถุอันตราย ตาม บัญชี 5.6
หนังสือแจ้งกรมศุลกากรเรื่อง การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
คำสั่ง สวอ. ที่ 1/57 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการรับเรื่องร้องเรียน
ขณะนี้คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายมีจำหน่ายแล้วที่ กองคลัง ชั้น 1 ห้อง 104