สายด่วน 1564 ข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย


      กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดให้บริการข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านหมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน "1564" ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งในรูปแบบทางเสียงหรือเอกสาร( FAX ) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องกดรหัส ของ UN Number ของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่ต้องการทราบข้อมูล ข้อมูลที่ให้บริการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยข้อมูลของสารเคมีและวัตถุอันตรายประมาณ 500ชนิดในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติ สารเคมี วิธีการควบคุมและระงับภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ การเลือกใช้ชนิดและอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย 
E-mail : safety@narai.diw.go.th

[ ]