=>> ขณะนี้อยู่ระหว่างลงราชกิจจานุเบกษา <<=

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2548
------------------------------------------------------------------------

1.  ACETIC ACID > 80 % w/w
2.  ACETONE > 75% w/w
3.  1,4-BUTANEDIOL
4.  GAMMA BUTYROLACTONE
5.  CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)
6.  CHLOROFLUOROCARBONS and its substitutions
7.  CHLOROFORM (TRICHLOROMETHANE)
8.  ETHYLENE OXIDE (1,2-EPOXYETHANE)
9.  ETHYL ETHER (ETHER; DIETHYL ETHER; ETHYL OXIDE)
10.  HALON 1301
11.  HALON 1211
12.  HALON 2402
13.  HYDROCHLORIC ACID > 15% w/w
14.  HYDROGEN FLUORIDE (anhydrous)
15.  HYDROFLUOROCARBONS and its substitutions
16.  GAMMA HYDROXY VALEATE
17.  MERCURY (QUICK SILVER; HYDRARGYRUM)
18.  MERCURY (II) THIOCYANATE
19.  METHYL ETHYL KETONE > 50% w/w
20.  PERFLUOROCARBONS and its substitutions
21.  PHOSPHORUS OXYCHLORIDE (PHOSPHORYL CHLORIDE)
22.  PHOSPHORUS PENTACHLORIDE (PHOSPHORIC CHLORIDE; PHOSPHORIC PERCHLORIDE)
23.  PHOSPHORUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS CHLORIDE)
24.  PIPERIDINE (HEXAHYDROPYRIDINE)
25.  POTASSIUM CYANIDE > 1% w/w
26.  POTASSIUM FLUORIDE
27.  SODIUM CYANIDE > 1% w/w
28.  SULFURIC ACID > 50% w/w
29.  SULFURIC ACID, FUMING (OLEUM) > 50% w/w
30.  SULFUR HEXAFLUORIDE
31.  TOLUENE > 75% w/w
32.  1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM)
33.  ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538
34.  อาวุธเคมี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538


[ ]