บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

  • บัญชี ๕.๑ รายชื่อสารควบคุม
  • บัญชี ๕.๒ ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes)
  • บัญชี ๕.๓ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (used electrical and electronic appliance)
  • บัญชี ๕.๔ กลุ่มสารอื่นๆ
  • บัญชี ๕.๕ กลุ่มอาวุธเคมี  
           [กลับหน้าหลัก]