การสมัครขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
------------------------------------------------------------------------

                 การดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย ที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาคอมพิวเตอร์ เข้ากับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้ง ข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2547

                 เอกสารประกอบการสมัครขอใช้บริการ
                    1. ใบสมัครสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ/อก6.1)
                    2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน)
                    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หนังสือ เดินทาง/
                       ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ/พร้อมลงนาม
                       รับรองสำเนา
                    4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนา
                       (กรณีเป็นนิติบุคคล)
                    5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนา

                    สมัครได้ที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม อาคารกรมโรงงาน อุตสาหกรรม
ชั้นที่ 5 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2202-4227เอกสาร .pdf
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข | ประกาศกรม | ใบสมัครสมาชิก | หนังสือมอบอำนาจ