ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

พ.ศ.๒๕๔๖


            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๘
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง  และมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑  และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑  ให้ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.๒๕๓๘
 ลงวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๘

                ข้อ ๒  ให้รายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ก.  และบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้เป็นวัตถุอันตรายในบัญชีท้ายประกาศ
 กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๘  ลงวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๘

                ข้อ ๓  ให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออก  และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในข้อ ๒
ที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเดิมในข้อ ๑ แจ้งการดำเนินการของตนสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือยื่นคำขอ
อนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  และถ้าวัตถุอันตรายใดต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย
และเมื่อได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแล้วให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตามคำขอนั้น

                ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

                                                                                                 (นายสมศักดิ์    เทพสุทิน)

                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง. ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๖)

คลิก   บัญชี ก.(*.pdf)    บัญชี ข.(*.pdf)