ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.๒๕๔๖


                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสอง มาตรา ๒๐ (๑) (๒)  และ
มาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับ  มาตรา  ๓๑
และมาตรา ๕๐   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของ คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑  ให้วัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตราย
แนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕   ที่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๑
เฉพาะการขนส่งทางบกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

                ข้อ ๒  ให้วัตถุอันตรายตาม ข้อ ๑ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                ข้อ ๓  วัตถุอันตรายตามประกาศนี้หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง

                ข้อ ๔  ให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออก  ผู้ขนส่ง  ผู้ขับรถ  ผู้รับ และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย  ต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย
ทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

/ข้อ ๕…


| คำขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ | ทะเบียนแท็งก์ติดถาวรกับรถ|

[ ]