รายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม(2538)  [ หน้า 14 ]

ลำดับ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
 ชนิดที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เงื่อนไข
521
GOLD POTASSIUM CYANIDE  (POTASSIUM CYANOAURITE,
 POTASSIUM GOLD CYANIDE)
13967-50-5
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 -
522
GOLD SODIUM CYANIDE (SODIUM AUROCYANIDE,
 SODIUM CYANOAURITE, SODIUM GOLD CYANIDE)
-
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
523
GUAZATINE
13516-27-3
3
กรมวิชาการเกษตร
-
524
GUAZATINE ACETATE
57520-17-9
3
กรมวิชาการเกษตร
-
525
HALONS
 -
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
526
HALON 1301
75-63-8
 
 
-
527
HALON 1211
353-59-3
 
 
-
528
HALON 2402
124-73-2
 
 
-
529
HALOXYFOP (unstated stereochemistry)
69806-34-4
3
กรมวิชาการเกษตร
-
530
HALOXYFOP-ETOTYL (unstated stereochemistry)
87237-48-7
3
กรมวิชาการเกษตร
-
531
HALOXYFOP-METHYL (unstated stereochemistry)
69806-40-2
3
กรมวิชาการเกษตร
-
532
HEPTACHLOR
76-44-8
4
กรมวิชาการเกษตร
-
533
HEPTACHLOR
76-44-8
4
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
534
HEPTENOPHOS
23560-59-0
3
กรมวิชาการเกษตร
เงื่อนไข
535
HEPTENOPHOS
23560-59-0
3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
536
HEXACONAZOLE
79983-71-4
3
กรมวิชาการเกษตร
-
537
HEXAHYDROPHTHALATE DIETHYL
-
2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
538
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
822-06-0
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
539
HAXAZINONE
51235-04-2
3
กรมวิชาการเกษตร
-
540
HEXYTHIAZOX
78587-05-0
3
กรมวิชาการเกษตร
-
541
HYDRACRYLATE-beta-PHENYL ETHYL
-
2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
542
HYDRAMETHYLNON
67485-29-4
2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
543
HYDROCHLORIC ACID < 15% w/w
7647-01-0
3
กรมประมง
เงื่อนไข
544
HYDROCHLORIC ACID > 15% w/w
7647-01-0
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
545
HYDROFLUORIC ACID > 15% w/w
7664-39-3
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 -
546
HYDROGEN CHLORIDE (anhydrous)
7647-01-0
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
547
HYDROGEN CHLORIDE (refrigerated liquid)
-
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
548
HYDROGEN FLUORIDE (anhydrous)
7664-39-3
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 -
549
HYDROGEN SULFIDE (HYDROGEN SULPHIDE)
7783-06-4
3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
550
HYDROGEN PEROXIDE > 15% w/w
7722-84-1
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
551
HYDROPRENE
41096-46-2
3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไข
552
HYMEXAZOL
10004-44-1
3
กรมวิชาการเกษตร
-
553
IMAZALIL (unstated stereochemistry)
35554-44-0
3
กรมวิชาการเกษตร
-
554
IMAZALIL NITRATE (unstated stereochemistry)
33586-66-2
3
กรมวิชาการเกษตร
-
555
IMAZALIL HYDROGEN SULFATE 
(unstated  stereochemistry)
60534-80-7
3
กรมวิชาการเกษตร
-
556
IMAZAPYR (unstated stereochemistry)
81334-34-1
3
กรมวิชาการเกษตร
-
557
IMAZAPYR-ISOPROPYLAMMONIUM 
(unstated stereochemistry)
81510-83-0
3
กรมวิชาการเกษตร
-
558
IMAZAQUIN  (unstated stereochemistry)
81335-37-7
3
กรมวิชาการเกษตร
-
559
IMAZAQUIN-AMMONIUM (unstated stereochemistry)
81335-47-9
3
กรมวิชาการเกษตร
-
560
IMAZETHAPYR
81335-77-5
3
กรมวิชาการเกษตร
 -

ไปหน้าที่   1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    


[ Close Window ]