Topic : paraformaldehyde
จากคุณ  :  wimon   [ 30/8/2559]
อยากทราบว่าพาราฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ แล้วนำเข้าหรือส่งออกต้องขออนุญาตหรือไม่ค่ะ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article