Topic : การต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
จากคุณ  :  จป.   [ 25/6/2551]
1. อยากสอบถามเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่3 อยากทราบว่าวัตถุอันตรายชนิดที่3ที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตแล้วเมื่อใบอนุญาตจะหมดอายุแล้วต้องต่ออายุใบอนุญาตใหม่สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่3ทุกชนิดหรือเปล่า
2.วัตถุอันตรายชนิดที่3 ทุกชนิดที่จะผลิตต้องขอใบอนุญาตก่อนการผลิต ทุกชนิดของวัตถุอันตรายหรือเปล่า


จากคุณ : T    [30/6/2551 14:52:43]

1.ต่อทั้งหมด
2.ต้องขอครับ


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article