Topic : สอบถามเรื่องสินค้าเข้าข่ายวัตถุอันตรายหรือไม่
จากคุณ  :  ศิริพร ดำจุติ   [ 23/2/2560]
สอบถามเรื่องส่งออก สินค้า AUTOMOTIVE ADHESION PROMOTER 4298 (ลักษณะเหมือนกาวน้ำ)
ส่วนประกอบของสินค้า
1. CYCLOHEXANE 48%w/w
2. XYLENE 29w/w
3. ETHYL ACETATE 3 w/w
4. ETHYL ALCOHOL 7 w/w
5. ETHYLE BENZENE 6%w/w
6. ACRYLATE POLYMER 2.5%w/w
7. OTHER ADDITIVE 4.5%w/w
ถือเป็นวัตถุอันตรายหรือเปล่า ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้างในการส่งออก


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article