Topic : การส่งออกวัตถุอันตราย ทั้งชนิดที่ 1,2,3
จากคุณ  :  พี   [ 3/12/2009 12:05:53 PM]
ถ้าต้องการส่งออกวันถุอันตราย ทั้ง ชนิดที่ 1,2,3 ต้องดำเนินการอย่างไรคะ เหมือนการนำเข้าหรือไม่ ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

จากคุณ : T    [3/23/2009 9:45:18 AM]

เหมือนกันครับ ถ้าเคยทำนำเข้า


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article