Topic : การแจ้งข้อมูลวัตถุอันตรายตามแบบวอ.7
จากคุณ  :  ข้องใจ   [ 11/24/2009 8:03:03 AM]
อยากทราบว่าการแจ้งข้อมูลวัตถุอันตรายตามแบบ วอ.7 ต้องแจ้งทุกปีหรือเปล่าคะ ตามกฎหมายเรื่องการให้แจ้งข้อเท็จจริง ฯ

จากคุณ : ช่วยตอบ    [11/25/2009 4:12:49 PM]

ตามกฎหมาย ต้องแจ้งปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน กค. และเดือน มค.ของปีถัดไป


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article