Topic : การติดฉลากตามระบบ GHS
จากคุณ  :  PP   [ 1/6/2011 9:40:32 AM]
ตอนนี้ค่อนข้างสับสนระบบการติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีค่ะ ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบของใครกันแน่ ระหว่างของ GHS หรือของกฏหมายไทย เพราะเท่าที่ทราบมากฏหมายไทย (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าโรงงานซื้อถังสารเคมีขนาด 20 kg มาจากผู้ผลิต/supplier โรงงานต้องติดฉลากตามข้อกำหนดของใครคะ

จากคุณ : doaa    [10/8/2560 21:20:43]

http://www.stylishcorner.com/2017/01/anti-insect-company-Qassim.html
http://www.stylishcorner.com/2016/12/Anti-insect-company-in-Dammam.html
http://www.stylishcorner.com/2016/12/pesticide-spray-company-in-Qassim.html
http://www.stylishcorner.com/2016/12/Pesticide-spray-company-in-Dammam.html
http://www.stylishcorner.com/2016/11/www.stylishcorner.comAnti-insect-company-in-Jeddah.html
http://www.stylishcorner.com/2016/11/Control-cockroaches-Company-in-Riyadh.html
http://www.stylishcorner.com/2016/10/termite-control-company-in-riyadh.html
http://www.stylishcorner.com/2016/10/pesticide-spray-pest-control-company-in-riyadh.html
http://www.stylishcorner.com/2017/02/anti-bugs-Company-in-Dammam.html
http://www.stylishcorner.com/2016/11/Anti-bugs-Company-in-riyadh.html
http://www.stylishcorner.com/2016/10/anti-insects-termites-pesticide-spray-company-in-riyadh.html ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article