Topic : ใบอนุญาตผลิต
จากคุณ  :  sun   [ 10/3/2011 2:55:55 PM]
หากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานระบุสารเคมี (ตัวอย่าง สาร ก.) ไว้แล้ว ไม่ต้องขออนุญาตผลิต (สาร ก.) อีก ไม่ทราบว่ามีแจ้งไว้ในประกาศกระทรวงฯ ฉบับใด รบกวนด้วยค่ะ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article