Topic : วัตถุอันตรายที่เก็บไว้ในเขตปลอดภาษีอากรต้องขออนุญาตหรือไม่
จากคุณ  :  นพณัฐ   [ 10/18/2011 5:13:16 PM]
วัตถุอันตรายที่นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วพักไว้ในเขตปลอดภาษีอากรเพื่อรอส่งไปต่างประเทศ ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ครับ

จากคุณ : T    [11/25/2011 11:01:19 AM]

ต้องขออนุญาตนำเข้า /ส่งออกครับ

เว้นแต่เป็นเรื่องการนำผ่านไปประเทศลาวในเขตที่ตกลงกันไว้ตามกฎหมายพิเศษที่กำหนดให้เป็นเขตยกเว้นตามที่ศุลกากรกำหนดไว้ผมจำได้คร่าวๆว่ามีเขตนั้น

ในส่วนของ พรบ.วัตถุอันตรายก็เขียนไว้ในมาตรา 15 เรื่องยกเว้นการอนุญาตฯ กรณีมีกฎหมายอื่นควบคุมเฉพาะก็ให้กฎหมายนั้น ควบคุมการอนุญาตไปเลย กรณีน่าจะเป็นไปตามกฎหมายศุลกากรครับ

ส่วนในเขตปลอดภาษีนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนของการควบคุม หรือการออกกฎหมายควบคุมเฉพาะออกมา จึงยังคงใช้บังคับตามกฎหมายวัตถุอันตราย ไม่มีการยกเว้นตามมาตรา 15


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article