Topic : ใบอนุญาตครอบครอง
จากคุณ  :  vorarat    [ 26/6/2556]
ได้มีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ติดต่อในใบอนุญาตครอบครองไปคะ และทางกรมโรงงานได้มีจดหมายตอบกลับมาว่า ดำเนินการเปลี่ยนให้แล้ว แต่หลังจากนั้น ใบอนุญาต ก็ยังเป็นที่อยู่เก่าอยู่ ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรคะ

จากคุณ : st    [24/8/2556 10:20:28]

ถ้าเปลี่ยนแล้ว เจ้าหน้าที่จะสลักหลังใบอนุญาตพร้อมออกเป็นหนังสือว่ามีการแก้ไขให้แล้วตามความประสงค์ และจะการแก้ไขในฐานข้อมูลให้ด้วยครับ


 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article