Topic : ขอครอบครองวัตถุอันตราย
จากคุณ  :  oopa   [ 6/6/2559]
ขอสอบถามเรื่องการยื่นเอกสารค่ะ
เนื่องจากบริษัท มีการซื้อสารเคมี(จาก Vendor ภายในประเทศ) มาใช้ในบริษัทปริมาณ 30 กิโลกรัม/ปี บริษัทจะต้องขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย วอ./อก7 หรือไม่ค่ะ

 ความคิดเห็นเพิ่มเติม : Reply  this Topic

จากคุณ : name


รายละเอียด : article