ลำดับที่ 53
รายชื่อสารเคมีในบัญชีรายการสารเคมีตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
สารเคมีรายการ 1
A. TOXIC CHEMICALS
สารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
1 O-Alkyl (< C10, incl. cycloalkyl ) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) – phosphonofluoridates 4  
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate 4 107-44-8
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate 4 96-64-0
2 O-Alkyl (< C10, incl. cycloalkyl ) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) – phosphoramidocyanidates 4  
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate 4 77-81-6
3 O-Alkyl (H or < C10, incl. cycloalkyl ) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) – aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and coresponding alkylated or protonated salts 4  
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethylmethyl phosphonothiolate 4 50782-69-9
4 Sulfur mustards: 4  
- 2-Chloroethylchloromethylsulfide 4 2625-76-5
- Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide 4 505-60-2
- Bis(2-Chloroethylthio) methane 4 63869-13-6
- Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 4 3563-36-8
- 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 4 63905-10-2
- 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 4 142868-93-7
- 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 4 142868-94-8
- Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether 4 63918-90-1
- O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether 4 63918-89-8
5 Lewisites: 4  
Lewisite 1: 2 -Chlorovinyldichloroarsine 4 541-25-3
Lewisite 2: Bis (2-chlorovinyl)chloroarsine 4 40334-69-8
Lewisite 3: Tris (2-chlorovinyl)arsine 4 40334-70-1
6 Nitrogen mustards 4  
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine 4 538-07-8
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine 4 51-75-2
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine 4 555-77-1
7 Saxitoxin 4 35523-89-8
8 Ricin 4 9009-86-3
B. PRECURSORS
สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
9 Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides 4  
e.g. - DF: Methylphosphonyldifluoride 4 676-99-3
10 O-Alkyl (H or < C10, incl. cycloalkyl ) O-2 dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)–aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts 4  
e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonite 4 57856-11-8
11 Chlorosarin: O-Isopropyl metylphosphonochloridate 4 1445-76-7
12 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 4 7040-57-5
สารเคมีรายการ 2
A. TOXIC CHEMICALS
สารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
13 Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl ] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts 4 78-53-5
14 PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro -2-(trifluoromethyl)-1-propenc 4 382-21-8
15 BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*) 4 6581-06-2
B . PRECURSORS
สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
16 Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms (สารเคมีที่มีอะตอมของฟอสฟอรัสซึ่งกลุ่มเมธิล เอธิลหรือโพรพิล(นอร์มัล หรือ ไอโซ) มีพันธะ แต่ไม่มีอะตอมของคาร์บอนมาต่อ ทั้งนี้ยกเว้นสารเคมี ที่มีรายชื่ออยู่ในรายการ 1),, 3  
e.g. Methylphosphonyl dichloride 3 676-97-1
Dimethyl methylphosphonate 3 756-79-6
Exemption : Fonofos : O - Ethyl S - phenyl Ethylphosphonothiolothionate 3 944-22-9
17 N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides 3  
18 Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidates 3  
19 Arsenic trichloride 3 7784-34-1
20 2,2-Diphenyl -2-hydroxyacetic acid 3 76-93-7
21 Quinuclidine-3-ol 3 1619-34-7
22 N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts 3  
23 N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts 3  
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts - 108-01-0
N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts - 100-37-8
24 N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts 3  
25 Thiodiglycol: Bis (2-hydroxyethyl)sulfide 3 111-48-8
26 14. Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutane-2-ol 3 464-07-3
สารเคมีรายการ 3
A. TOXIC CHEMICALS
สารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
27 Phosgene: Carbonyl dichloride 3 75-44-5
28 Cyanogen chloride 3 506-77-4
29 Hydrogen cyanide 3 74-90-8
30 Chloropicrin: Trichloronitromethane 3 76-06-2
B . PRECURSORS
สารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ
ชนิดของ
วัตถุอันตราย
CAS NO.
31 Phosphorus oxychloride 3 10025-87-3
32 Phosphorus trichloride 3 7719-12-2
33 Phosphorus pentachloride 3 10026-13-8
34 Trimethyl phosphite 3 121-45-9
35 Triethyl phosphite 3 122-52-1
36 Dimethyl phosphite 3 868-85-9
37 Diethyl phosphite 3 762-04-9
38 Sulfur monochloride 3 10025-67-9
39 Sulfur dichloride 3 10545-99-0
40 Thionyl chloride 4 7719-09-7
41 Ethyldiethanolamine 3 139-87-7
42 Methyldiethanolamine 3 105-59-9
43 Triethanolamine 3 102-71-6