เอกสารประกอบในการสมัครเป็นสมาชิก
                     1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องยื่นหลักฐานหรือเอกสารต่อสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
                              1.1 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา
                                      (1) สำเนาทะเบียนบ้าน
                                      (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือ เดินทาง (passport)
                                      (3) หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้แทนมาดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก
                              1.2 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล
                                      (1) หนังสือหรือสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายอื่นให้ใช้หนังสือหรือสำเนาหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลตามกฎหมายนั้นๆ
                                      (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียบบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคลสำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นคนไทย กรณีกรรมการชาวต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
                                      (3) หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้ผู้แทนมาดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก ทั้งนี้ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย
                     2 ผู้ประสงค์จะใช้บริการจะต้องมี Electronic Mail Address (E-mail address) ที่สามารถติดต่อและใช้งานได้
                     3 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้บริการแล้วจะได้รับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านเบื้องต้น เป็นหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก 1 ฉบับให้ท่านมารับเอง เพื่อเข้าใช้งาน หรือท่านจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก็ได้ (ทางสำนักควบคุมวัตถุอันตราย จะส่ง รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ไปทาง e-mail ของท่านทันทีที่ลงระบบรับแจ้งเป็นสมาชิกแล้ว)[ ]