การรับแจ้ง วอ./อก.7 ผ่านระบบเครือข่ายของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม   [โดย : copp.] LogOut  Menu
การแจ้งให้ท่านใช้ แบบ วอ./อก.7, แบบ วอ./อก.7.1, แบบ วอ./อก.7.2
การกรอก ให้ท่านกรอกแบบ วอ./อก.7.1 ก่อนโดยวัตถุอันตรายหนึ่งรายการใช้ แบบ วอ./อก.7.1 หนึ่งแผ่น ในตารางรายการรับเข้า-จ่ายออกของแบบ วอ./อก.7.1 ข้อใดที่มีเลขยกกำลังอยู่ท้ายข้อความ ให้ท่านกรอก แบบ วอ./อก.7.2 ด้วย จะใช้ แบบ วอ./อก.7 เป็นใบปะหน้ารายงาน
ประกอบการช่วงที่ 1 ต้องแจ้งภายในเดือน กรกฎาคม ของปีนั้น
ประกอบการช่วงที่ 2 ต้องแจ้งภายในเดือน มกราคม ของปีถัดไป
    ให้ผู้ผลิต ผู้นํ าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท้ายประกาศ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ชื่อ สูตรและอัตราส่วน ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ(ถ้ามี) ทะเบียน(ถ้ามี) ปริมาณที่ผลิต นํ าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ปริมาณที่ขาย ขายแก่ผู้ใด และผู้ซื้อนำไปใช้ในกิจการใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามแบบ วอ./อก.๗
    การประกอบการช่วงที่ 1 ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนต้องแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ ภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น และการประกอบการช่วงที่ 2 ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมต้องแจ้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือแจ้ง ณ สถานที่ใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด หรือแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
----------------------------------------------------------------
ฟอร์ม(.pdf) แบบวอ./อก.7  ;7.1  ;7.2 ; 7.3
----------------------------------------------------------------
สำหรับผู้สมัครสมาชิกแล้ว
ต้องการแจ้ง แบบ วอ./อก.7 ผ่าน Internet
รหัสสมาชิก
รหัสผ่าน
  *   สมัครขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงานอุตสาหกรรม ห้องสารพันทันใจ ชั้น 1 โดยใช้ แบบ วอ./อก.7.3 และเอกสารประกอบ ประทับตราบริษัท และลงนามโดยผู้มีอำนาจ แล้วรับหนังสือตอบเป็นสมาชิกภายหลัง
       ตรวจสอบ รหัสผ่าน จาก e-mail ของท่านที่ท่านใช้สมัครไว้       ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
  
คู่มือการใช้งาน  มีปัญหา กรุณาติดต่อที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4225, 0-2202-4235 หรือ E-mail : hazard@diw.go.th เจ้าหน้าที่