ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2548
------------------------------------------------------------------------
                 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย ที่ไม่อนุญาต
ให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ.2547
 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอันจะส่งผลทำให้มีผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา
และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มมากขึ้นจากเดิม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก  ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6)   โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547    ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547    กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงประกาศกำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ดังต่อไปนี้
                 ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้ แจ้ง
ข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2547
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547
                 ข้อ 2. ให้รายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2547

                 ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่           กันยายน พ.ศ. 2548

 

                                                                                                                     (นายอิสสระ โชติบุรการ)
                                                                                                               อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ
[ ]