การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย


จะประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องทำอย่างไรบ้าง?

     เป็นคำถามที่ถามกันบ่อยๆ มีผู้ประกอบการหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่นการนำเข้าสินค้าประเภทที่เป็น เคมีภัณฑ์ หรือ
สารเคมี โดยไม่ได้ทำการศึกษาก่อนว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า จนกระทั่งสินค้าดังกล่าวมาถึงท่าเรือ หรือด่านศุลกากร แล้วนั่นแหละ ถึงได้รู้ว่าต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการเสียก่อนทำให้ต้อง  เสียค่าปรับ เสียเวลาเพราะต้องดำเนินการขออนุญาต
ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะนำสินค้าเหล่านั้นออกจากด่านศุลกากรได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าหรือเคมีภัณฑ์นั้นๆต้องขออนุญาต?

  ในเบื้องต้นท่านจะต้องทราบก่อนว่าสินค้านั้นนำมาใช้ในกิจการประเภทใด เช่นนำมาใช้ประโยชน์ในงานเกษตรกรรม เช่นเป็นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ก็อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่นั่นคือ  กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง หรือเป็นสินค้าที่นำมาใช้ในบ้านเรือน เช่นเป็นสินค้า อุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ก็อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่ คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ถ้าเป็นสินค้า ที่นำมา ใช้เป็น  วัตถุดิบ หรือส่วนผสมในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ดูแล ก็คือสำนัก ควบคุมวัตถุอันตราย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น กรมยุทธภัณฑ์กระทรวงกลาโหม กรมสรรพสามิต

การตรวจสอบในเบื้องต้น

หากท่านไม่ทราบว่าจะเป็นสินค้าอันตรายหรือวัตถุอันตรายหรือไม่ ให้ท่านปฏิบัติดังนี้

 • ก่อนจะนำเข้าสินค้าดังกล่าวให้สอบถามทางผู้ผลิตเสียก่อน โดยขอรายละเอียดของตัวสินค้าเช่นเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยหรือ
  MSDS.(Material Safety Data Sheet) นำมาตรวจสอบก่อนกับ พรบ.วัตถุอันตราย 2535 หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์

 • หากท่านตรวจสอบแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือไม่ให้ท่านทำหนังสือ ขอหารือเกี่ยวกับวัตถุอันตรายไปยังหน่วยงานที่อาจเกี่ยว
  ข้อง

 • การทำหนังสือขอหารือฯให้ท่านสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวน 2 ชุด( เอกสารแสดงส่วนผสมครบ 100 % และเอกสาร
  คู่มือความปลอดภัย หรือ Material Safety Data Sheet)

เมื่อท่านทราบแล้วว่าสินค้าดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดแล้วให้ท่านดำเนินการสอบถามถึงวิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการต่างๆจากพนัก
งานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆต่อไป

วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักควบคุมวัตถุอันตราย

     สำหรับผู้ประกอบการที่ตรวจสอบสินค้าแล้วทราบว่าเกี่ยวข้องกับงานในอุตสาหกรรม ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 • ไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องยื่นแจ้งตามแบบฟอร์ม วอ./อก.6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนำเข้ามาในราชอาณาจักร

 • สถานที่แจ้งทำได้ 2 แห่งคือ ที่สำนักควบคุมวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม และที่ทำการไปรษณีย์(ด้วยวิธีการ ส่งเป็น
  จดหมายลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

 • เอกสารที่ใช้ได้แก่ สำเนา B/L และ  INVIOCE   

 • ให้ทำสำเนาเอกสารแบบแจ้งวอ./อก6 มา = 2 ชุด 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 • จะต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 • จะต้องแจ้งตามแบบฟอร์มใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2

 • ยื่นแจ้ง วอ./อก.6 ก่อนนำเข้า

 • จะต้องมีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตาม พรบ.วัตถุอันตรายและประกาศกระทรวง

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 • จะต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 • จะต้องมีใบอนุญาต และได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนจึงจะนำเข้าได้

 • จะต้องมีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตาม พรบ.วัตถุอันตรายและประกาศกระทรวง

 • ต้องยื่นแจ้ง วอ./อก.6 ก่อนนำเข้า

 • ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และ 3 ปี และมีเงื่อนไขกำกับการอนุญาตในบางรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต

1.การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

2.การขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

3.การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

4.การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

5.การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

6.การออกใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2


[ ]