ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย


วัตถุประสงค์

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ สำเนาเอกสารจะต้องประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 

คลิ๊กที่นี่แบบฟอร์มคำขอ


| การขออนุญาตนำเข้า || การขออนุญาตส่งออก || การขออนุญาตผลิต || การขออนุญาตครอบครอง || การออกใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 |
| การยื่นหนังสือขอหารือ || การออกใบแทน ต่างๆ|

[BACK] [HOME]