ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  ๘/๓/๒๕๔๘

การเลิกและลดการใช้สารตะกั่วในการผลิตสี

                        จากผลการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit On Sustainable Development : WSSD ) ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก สาธารณรัฐอัฟริกา ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. - 4 ก.ย.45 ได้มีข้อตกลงให้ทั่วโลกร่วมรณรงค์ในการลดและเลิกใช้สารตะกั่วในการผลิตสี (Lead - based paints) และในแหล่งอื่นที่ผู้คนสัมผัสได้ รวมทั้งหาทางป้องกันมิให้เด็กสัมผัสสารตะกั่ว และเฝ้าระวัง / ติดตาม และให้การรักษาพยาบาลผู้เป็นโรคสารตะกั่วเป็นพิษ (Lead poisioning)