ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  13/5/51
   ประกาศเพิ่มรายชื่อสารเคมีอีก 14 รายการใน Candidate List ของสารที่มีความน่าห่วงกังวลสูง (Substances of Very Concern) ภายใต้ระเบียบ  REACH
 
   พรบ.วัตถุอันตราย ฉบับที่ 3 (2551)
 
   ประกาศ  
      กรอ. -  เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตนำเศษ...2551 
        อก. -  เรื่องหลักเกณฑ์พลาสติก..พ.ศ.2551 
               -  แบบ ข3 

 
   สิ่งที่ควรรู้+ตารางเปรียบเทียบ  
             -  สิ่งที่ควรรู้...... 
             -  ตารางเปรียบเทียบ...... 

 
   KM ด้านวัตถุอันตราย   (11/3/51) 
ประกาศกระทรวงฯ..เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการนำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก   (.pdf) 31/1/50
 
ระเบียบฯว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  (.pdf) 25/7/49

ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๙   (.pdf) (ฉบับนี้ ยังไม่ได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนฯ)  25/7/49

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปรงระบบการยื่นเอกสารเพื่อหารือเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ 

ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๔๙  (.pdf)
                -  มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙   24/2/49

ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙   (.pdf)
                -  มีผลบังคับใช้ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ บัญชี ก และ ข แนบท้ายฯ.. (ฉบับนี้ ยังไม่ได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนฯ)  24/2/49

ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  (.pdf)
                    บัญชี ก. แนบท้ายฯ.. | บัญชี ข. แนบท้ายฯ.. (ยังไม่ได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนฯ)  16/1/49

        - เพิ่มชื่อวัตถุอันตราย ในการบริการรับแจ้งวอ./อก.6โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์อีก 25 รายการ
                - อ่านรายละเอียดได้ที่ ประกาศกรม ฯ เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548     รายชื่อแนบท้ายประกาศฯ

        หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการแจ้งตาม แบบ วอ./อก.7 ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ในราชกิจจานุเบกษา)
                 - รายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้องแจ้ง 53 รายการ  1/6/48

        ผลการประชุมร่วมรณรงค์ในการลดและเลิกใช้สารตะกั่วในการผลิตสี  8/3/48
 
ร่างระเบียบว่าด้วยการควบคุมเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (.doc) (.pdf)  22/2/48
 
การสมัครขอใช้บริการ แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน (วอ./อก.6)  11/11/47
 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย(วอ./อก.6) (.doc) (.pdf)  2/11/47
 
  ประกาศกรมฯ...เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
        กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
        ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (วอ./อก.6) (.pdf)   28/10/47
 
ประกาศกระทรวงฯ..  เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
      ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ( ตามแบบ วอ./อก.6
     และ วอ./อก.7 )... (.pdf) 12/10/47
                บัญชีรายชื่อแนบท้าย ที่ต้องแจ้ง วอ./อก.7 พ.ศ. ๒๕๔๗  (.pdf)
  ฉบับใหม่ > แบบ วอ./อก.6 [.doc.pdf ]
    แบบ วอ./อก.7  [7.doc, 7.1.doc, 7.2.doc]
[7.pdf 7.1.pdf 7.2.pdf ]
ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  (.pdf)
                    บัญชี ก. แนบท้ายฯ.. | บัญชี ข. แนบท้ายฯ..   12/10/47
 
ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗  (.pdf)    12/10/47
 
ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบพ.ศ. ๒๕๔๗  (.pdf)  12/10/47
                    บัญชีรายชื่อ แนบท้ายฯ..
 

ประกาศฯ .. เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.๒๕๔๖...    18 ธ.ค.46

ประกาศฯ .. เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.๒๕๔๕..

ประกาศกรมฯ.. เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว... รายละเอียด (*.pdf)   13/10/46

ประกาศกระทรวงฯ.. เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๔๖...รายละเอียด...  1/10/46
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี(Chemical Weapons Convention) 31/07/45
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ 16 ม.ค.45
HOT  LINE 1564  สายด่วนคู่มือระงับภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
นำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายต้องทำอย่างไร ?
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ  24/5/49  
Click here ! Guide of Hazardous Substances B.E.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535  *

สำนักควบคุมวัตถุอันตราย(ชั้น 5 ห้อง506) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 ออกแบบโฮมเพจโดย ศุภโชค  และ  สุธี © 2000 All Rights Reserved. Design by Mr.T & Mr.Cop 1 กันยายน 2543