คำแนะนำการใช้

ตัวอย่างต้องการติดตามผลการยื่นคำขอของ "บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"

 E-services

  MEMBER ONLY
ชื่อผู้ประกอบการ
วันที่ยื่น เลือกจากปฏิทิน คำแนะนำ (Help?)

วิธีการ : ให้ท่านกรอกเพียงชื่อ"มูราโมโต้"และเลือกวันที่ยื่น (ที่รูป ICON เลือกจากปฏิทิน) แล้ว คลิก ปุ่ม ก็จะทราบผล ดังรูปแสดง
* หมายเหตุ : วันที่ยื่นตามใบรับเรื่อง สำนักควบคุมวัตถุอันตราย ออกให้ในวันที่ท่านมายื่นคำขอ*

เลขรับที่
วันที่รับเรื่อง
ชื่อผู้ขอ
ประเภทเรื่อง
ผลการพิจารณา
  1238
8/8/2548  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ขอสอบถามหารือ  
คลิก 
1239
8/8/2548 บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สอบถามหารือ
คลิก 

จากนั้นให้คลิกในช่องผลการพิจารณาเพื่อดูรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา และผลการพิจารณา ตามลำดับ