คู่มือ


หมายเหตุท่านจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  Reader สำหรับดูเอกสารนี้

คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การเอกสารการรับแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อน (Pre-Export Notification : PEN)
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ นำเข้า
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ ส่งออก
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ ผลิต
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ขออนุญาตครอบครอง
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ ใบแจ้ง ชนิดที่ 2
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น การนำเข้าเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร
check list ต่ออายุ
คู่มือการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คู่มือการยื่นขอเลข 15 หลัก
คู่มือการเตรียมเอกสารหลักฐานการยื่นหารือที่ระบบหารือเคมีภัณฑ์โดยผลการตรวจสอบระบุสถานะให้ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • กรณีที่มีองค์ประกอบที่เป็นความลับทางการค้า (Confidential Business Information, CBI)
  • กรณีที่มีองค์ประกอบตะกั่ว
  • กรณีที่องค์ประกอบไม่มี Cas.No.
  • คู่มือการเตรียมเอกสารการยื่นแก้ไข/ยกเลิก การแจ้งแบบ วอ./อก.6

    [ ]