ดูทั้งหมด >>
 
 
ดูข้อมูลกฎหมาย>>
 


หนังสือ Purple book
  

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2202 4225-7, 0 2202 4235-6 โทรสาร. 0 2202 4089, 0 22024233