ส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าสู่ website www2.diw.go.th/haz Login || Logout

WARNING

ขออภัย อยู่ระหว่างปรับปรุง ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ


มีปัญหา กรุณาติดต่อที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4225,0-2202-4235 หรือ E-mail : haz@diw.go.th