ส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าสู่ website www2.diw.go.th/haz Login || Logout

ระบบทะเบียนวัตถุอันตราย

(ข้อมูลจาก Oracle Database)
User Name :
Password :
Host String :

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล และ นายสุธี ไชยเสนา
มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2202- 4128 หรือ E-mail : sstp@diw.go.th