E-services   MEMBER ONLY
    รับแจ้ง วอ./อก.6 รับแจ้ง วอ./อก.7 และ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบหารือเคมีภัณฑ์
    ขออนุญาต(ตัวอย่าง...ยังไม่ใช้จริง) ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก...วอ./อก6. , วอ./อก7. ระบบแจ้งข้อเท็จจริงตามบัญชี 5.6 (วอ./อก.32)
    ติดตามเรื่องการยื่นคำขอต่างๆ ลงทะเบียนสมาชิก E-services สถานที่เก็บวัตถุอันตราย
    แบบฟอร์มคำขอต่างๆ คู่มือการใช้ระบบรับแจ้ง วอ./อก.6 ,วอ./อก.7 ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (HSSS)
  คู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคำขอตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2535 บุคลากรเฉพาะด้านวัตถุอันตราย

HOME