แบบฟอร์มและคำขออนุญาตต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ


หมายเหตุท่านจะต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  Reader สำหรับดูเอกสารนี้

หนังสือขอหารือเคมีภัณฑ์
คำขออนุญาต ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่าง (ตามประกาศฉบับใหม่ ๒๕๕๒)
คำขออนุญาตนำเข้า   ครอบครอง   ส่งออก   ผลิต 
คำขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ( วอ/อก.5) , คำขอต่ออายุใบแจ้งฯ
คำขอขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.1), คำขอต่ออายุขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.4), คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการขึ้นทะเบียน(แบบ วอ./อก.8)
คำขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9)
แบบแจ้ง วอ./อก.7 [7.doc, 7.1.doc, 7.2.doc]  ,  [7.pdf 7.1.pdf 7.2.pdf ]
แบบแจ้ง วอ./อก. 6 [.doc.pdf ]
ใบสมัครสมาชิกใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (.pdf)   (วอ./อก.7) เอกสารประกอบ
ใบสมัครสมาชิกใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์  (วอ./อก.6)
ใบมอบฉันทะ(สำหรับสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์) 
ใบมอบฉันทะ  และ ตัวอย่างใบปะหน้านำส่งเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ยืนยันตัวตน ระบบ HSSS-2024
บันทึกรับแจ้งเอกสารสูญหาย (DIW-12-LC-FM-10)
แบบฟอร์มแจ้งรายงานวัตถุอันตราย (อาวุธเคมี) FORM IIFORM III 
แบบฟอร์ม Pre-export Notification (ส่งออก) Thai English
ข้อมูลความปลอดภัย(แบบ วอ./อก.3)
ตัวอย่างวิธีกรอกคำขออนุญาตต่างๆ
แบบสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย(.pdf)
แบบสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย(.doc)
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ(.xlsx)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะฯ
แบบแจ้งประกอบคำขออนุญาตนำเข้าสารโพแทสเซียมไซยาไนด์
แจ้งแบบ วอ./อก.6 สำหรับโพแทสเซียมไซยาไนด์"

การยื่นคำขอหนังสือให้ความเห็นชอบการนำเข้าคลอโรฟอร์ม

คำขอหนังสือให้ความเห็นชอบฯ
แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้ (ผู้สั่งซื้อ)ฯ
แบบแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการนำเข้า CHLOROFORM เพื่อจำาหน่าย แบบ CH2
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ นำเข้าคลอโรฟอร์ม

การยื่นคำขอหนังสือรับรองการนำเข้า หรือแจ้งข้อมูลการส่งออกสารกาเฟอีน

คำขอหนังสือรับรอง แบบ กรอ.1
คำขอหนังสือรับรอง แบบ กรอ.2
แบบแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าฯ เพื่อใช้ในกิจการตนเอง แบบ CA1
แบบแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าฯ เพื่อจำหน่าย แบบ CA2
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ นำเข้าหรือแจ้งส่งออกสารกาเฟอีน

[ ]