ส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าสู่ website www2.diw.go.th/haz Login || Logout

รับรหัสผ่าน ทาง email

รหัสสมาชิก :
e-mail :

หมายเหตุ * จะต้องเป็น e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนท่านั้น
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล และ นายสุธี ไชยเสนา
มีปัญหา กรุณาติดต่อที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-4225,0-2202-4235 หรือ E-mail : haz@diw.go.th