บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริง ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗

1.  ACETIC ACID > 80 % w/w
2.  4-AMINODIPHENYL
3.  ACETONE > 75 % w/w
4.  ARSENIC TRIOXIDE (CRUDE ARSENIC ; WHITE ARSENIC ; ARSENIOUS ACID ; ARSENOUS ANHYDRIDE)
5.  BARIUM CARBONATE
6.  BENZIDINE
7.  BORAX ( SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE , SODIUM BORATE DECAHYDRATE, BORAX DECAHYDRATE)
8.  BORAX PENTAHYDRATE
9.  1,4-BUTANEDIOL
10.  n-BUTYL MERCAPTAN (1-BUTANETHIOL)
11.  sec-BUTYL MERCAPTAN (2-BUTANETHIOL)
12.  tert-BUTYL MERCAPTAN (2-METHYL-2-PROPANETHIOL)
13.  GAMMA BUTYROLACTONE
14.  CALCIUM HYPOCHLORITE
15.  CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)
16.  CHLOROFLUOROCARBONS and its substitutions
17.  CHLOROFORM (TRICHLOROMETHANE)
18.  o-DICHLOROBENZENE
19.  ETHANETHIOL (ETHYL MERCAPTAN ; ETHYL SULFHYDRATE)
20.  ETHYLENE DICHLORIDE
21.  ETHYLENE OXIDE (1,2-EPOXYETHANE)
22.  ETHYL ETHER (ETHER ; DIETHYL ETHER ; ETHYL OXIDE)
23.  HALON 1301
24.  HALON 1211
25.  HALON 2402
26.  HYDROCHLORIC ACID > 15 % w/w
27.  HYDROGEN CHLORIDE (anhydrous)
28.  HYDROGEN CHLORIDE (refrigerated liquid)
29.  HYDROFLUOROCARBONS and its substitutions
30.  GAMMA HYDROXY VALEATE
31.  MERCURY (II) THIOCYANATE
32.  METHANOL (METHYL ALCOHOL)
33.  METHYL CHLORIDE (CHLOROMETHANE)
34.  METHYL ETHYL KETONE >50 % w/w
35.  NAPHTHYLAMINE
36.  4-NITRODIPHENYL
37.  PARAQUAT DICHLORIDE
38.  PERFLUOROCARBONS and its substitutions
39.  PHOSPHORUS OXYCHLORIDE (PHOSPHORYL CHLORIDE)
40.  PHOSPHORUS PENTACHLORIDE (PHOSPHORIC CHLORIDE ; PHOSPHORIC PERCHLORIDE)
41.  PHOSPHORUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS CHLORIDE)
42.  PIPERIDINE (HEXAHYDROPYRIDINE)
43.  SODIUM CHLORATE
44.  SODIUM HYPOCHLORITE
45.  SULFURIC ACID > 50 % w/w
46.  SULFURIC ACID, FUMING (OLEUM) > 50 % w/w
47.  SULPHUR HEXAFLUORIDE
48.  TETRACHLOROETHANE (ACETYLENE TETRA CHLORIDE ; 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE)
49.  TOLUENE > 75 % w/w
50.  1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM)
51.  1,1,2-TRICHLOROETHANE (VINYL TRICHLORIDE ; beta-TRICHLOROETHANE)
52.  VINYL CHLORIDE MONOMER (MONOCHLOROETHANE)
53.  อาวุธเคมี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538

[ ]