บทความ เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
รายชื่อวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คู่มือการนำเข้าวัตถุอันตราย
คู่มือเก็บรักษาเคมีและวัตถุอันตราย
คู่มือการจัดเก็บสินค้าอันตรายและสารอันตรายอย่างปลอดภัย
Guideline Safe Storage of Dangerous Goods and Dangerous Substances
Storage of Hazardous Materials
GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS (GHS)
 • PART 1 INTRODUCTION
 • PART 2 PHYSICAL HAZARDS
 • PART 3 HEALTH HAZARDS
 • CARCINOGENICITY
 • PART 4 ENVIRONMENTAL HAZARDS
 • ANNEX 1 ALLOCATION OF LABEL ELEMENTS
 • ANNEX 2 CLASSIFICATION AND LABELLING SUMMARY TABLES
 • ANNEX 3 PRECAUTIONARY STATEMENTS AND PRECAUTIONARY PICTOGRAMS
 • ANNEX 4 GUIDANCE ON THE PREPARATION OF SAFETY DATA SHEETS (SDS)
 • ANNEX 5 CONSUMER PRODUCT LABELLING BASED ON THE LIKELIHOOD OF INJURY
 • ANNEX 6 COMPREHENSIBILITY TESTING METHODOLOGY
 • ANNEX 7 EXAMPLES OF ARRANGEMENTS OF THE GHS LABEL ELEMENTS
 • ANNEX 8 AN EXAMPLE OF CLASSIFICATION IN THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM
 • ANNEX 9 GUIDANCE ON HAZARDS TO THE AQUATIC ENVIRONMENT
 • REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON ITS SECOND SESSION
 • การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
 • ภาคที่ 1 บทนำ และ ภาคที่ 2 ความเป็นอันตรายทางกายภาพ
 • ภาคที่ 3 ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และภาคที่ 4 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ภาคผนวก 1 การกำหนดองค์ประกอบของฉลาก
 • ภาคผนวก 2 ตารางสรุปการจำแนกประเภทและการติดฉลาก
 • ภาคผนวก 3 ตารางสรุปการจำแนกประเภทและการติดฉลาก
 • ภาคผนวก 4 แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารความปลอดภัย (SDS)
 • ภาคผนวก 5 การติดฉลากผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคตามลักษณะความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ
 • ภาคผนวก 6 วิธีการทดสอบความเข้าใจ
 • ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS
 • ภาคผนวก 8 ตัวอย่างการจำแนกประเภทในระบบ GHS
 • ภาคผนวก 9 แนวทางการวิเคราะห์ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
 • ภาคผนวก 9 เอกสารแนบท้าย I การกำหนดความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์
 • ภาคผนวก 10 แนวทางการเปลี่ยนรูป / การละลายของโลหะและสารประกอบโลหะในสื่อกลางที่เป็นน้ำ
 •  


  หนังสือ Purple book
      

  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2202 4225-7, 0 2202 4235-6 โทรสาร. 0 2202 4089, 0 22024233